ESENCOR, tubi i bakrit i mijëvjeçarit të tretë. Zgjedhja ideale për furnizimin me ujë të pijshëm, për sistemet e ngrohjes dhe për shpërndarjen e gazrave dhe lëngjeve të djegshme.

Karakteristikat

I prodhuar me teknologjitë më moderne të disponueshme në tregun e sotëm botëror, rezultat i studimeve dhe provave shkencore që garantojnë një nivel dukshëm më të ulët të karbonit të mbetur sesa kërkohet nga standardi evropian i prodhimit EN 1057, ky tub bakri është një produkt i shkëlqyer kundër korrozionit të shkaktuar nga karakteristikat e ujërave të pranishme në shtretërit e ujit dhe në rrjetet publike të ujit.

Përdorimi dhe Udhëzimet

Ky tub është në përputhje me Dekretin Presidencial nr. 1095, datë 3 gusht 1968, Direktiva e Këshillit Europian nr. 98/83/KE, Dekreti nr. 31, datë 2 Shkurt 2001 dhe Dekretin e Ministrisë nr. 174 të datës 6 Prill 2004 dhe për këtë arsye është i përshtatshëm për përdorim në marrjen, trajtimin, transferimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm.

Planet e marrjes së mostrave gjatë prodhimit zbatohen sipas dispozitave të standardit EN 1057 dhe garantojnë konformitetin e tubit të bakrit në bazë të testeve të kryera nga laboratori i brendshëm dhe i pavarur që është pjesë e Sistemit të Cilësisë së Korporatës të çertifikuar sipas EN ISO 9001:2015.

Tubi i bakrit EN 1057 është shënuar SЄ siç kërkohet nga Rregullorja e BE-së për Produktet e Ndërtimit (CPR) 305/2011.


EN 1057 është standardi evropian i referencës në nivel kontinental për prodhimin e tubave prej bakri per sistimet e ngrohjes dhe transmentimit si te ujit dhe te gazit. Ai përcakton karakteristikat në lidhje me përbërjen kimike, vetitë mekanike, dimensioned, tolerancat dhe testet që duhet të kryhen gjatë prodhimit për të prodhuar një produkt që përputhet me specifikimet.